اولویت های تولید | پزشکی آتناداره کل تجهیزات پزشکی سالانه فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی را به عنوان فهرست اولویت های تولید منتشر می کند. این فهرست در سال 1401 با جزئیات بیشتری نسبت به سال های قبل منتشر شد. فهرست اولویت های نیاز به تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی دانش بنیان در سال 1401 بر اساس مصوبه شورای مهندسی مجدد تجهیزات پزشکی مورخ 06/01/06 به منظور برنامه ریزی و اقدام در جهت تحقق هدف ” تولید، دانش بنیان و ایجاد اشتغال» بر اساس میزان ارزش گذاری برای بهره برداری دامنه در فایل پیوست قابل مشاهده است.

دیدگاهتان را بنویسید