ژن درمانی سرطان مغز ژن درمانی سرطاناگر این فرآیند به پایان برسد، فرآیند توالی یابی ژنوم که تمام نتایج را در یک آزمایش در طول پنج روز تولید می کند، به طور کامل تغییر می کند. واقعیت امر این است که در واقع بر روش های قدیمی طبقه بندی خطر لوسمی میلوئیدی حاد غلبه می کند و این در زمان کمتری نسبت به اکنون انجام می شود. شناسایی ژنتیکی کلید طبقه بندی خطر سرطان میلوئید و انتخاب درمان مناسب است. آنها موثر هستند، اما تست های فعلی گام به گام هستند و محدودیت های خاص خود را دارند. به عنوان مثال، کاریوتیپ ها به کشت سلول های سرطانی نیاز دارند، اما معمولاً سلول ها رشد نمی کنند. فلورسانس در هیبریدازون و توالی یابی نسل بعدی، اهداف از پیش تعیین شده را ارزیابی می کند و موارد دیگر ممکن است از قلم افتاده باشد. در این موارد برای ارزیابی و تشخیص بهتر و تعیین درمان موفق توصیه می شود با بهترین متخصص انکولوژی در تهران مشورت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید